Regulamin

 

CENNIK  2016 / 2017  r  :

 

 • zajęcia indywidualne ( solo , duet )  : 40 zł / 1h

 

 • zajęcia grupowe :
 • Omega Sweet Dance – dzieci do 5 lat  – 40 zł miesięcznie
 • Disco Dance do 11 lat  – 50 zł miesięcznie
 • Grupa Tańca Współczesnego  –  50 zł miesięcznie

 

Zajęcia indywidualne  ( solo , duet )

solo  –  30 zł  za 1  h

duet  – 15 zł od osoby  za 1 h

 

REGULAMIN STUDIA TAŃCA „OMEGA DANCE”

 

OPŁATY:

 1. Wpłaty za zajęcia taneczne muszą zostać uregulowane ostatecznie do 15 każdego miesiąca (  jeśli ktoś będzie regulował je w innym terminie musi  poinformować o tym instruktora ) osobiście u instruktora lub na
  Konto bankowe:GemsNet Mariusz Guć– z dopiskiem ” za zajęcia taneczne  OMEGA DANCE – ( imię i nazwisko tancerza ) ”
  ul. Stawowa 26B/24
  85-323 Bydgoszcz
  57 1140 2004 0000 3802 3525 7604
  BRE Bank/mBank
 2. W przypadku nowego uczestnika opłaty regulujemy na drugich zajęciach.
 3. Studio Tańca nie zwraca pieniędzy za zajęcia jeśli uczestnik nie uczestniczył w nich z własnej winy.Zwrot pieniędzy jest możliwy tylko w przypadku odwołania zajęć przez Studio lub zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie
 4. Omega Dance Studio  nie zwraca pieniędzy za  niezależne od przyczyny nieobecności (rezygnacja z zajęć, choroba, sprawy osobiste). Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.
 5. W przypadku woli zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, uczestnik jest proszony do wysłania odpowiedniej informacji na adres mailowy omegadance2012@wp.pl lub telefonicznie , ale w takim przypadku zwrot opłaty nie przysługuje. Jeśli nie była miesięczna opłata uregulowana a uczestnik  brał udział w zajęciach  musi wpłacić należną kwotę  10  zł  za  1 h  zajęć .
 6. W przypadku ,gdy  zapisuje się nowa osoba pod koniec miesiąca , opłatę uiszcza na  drugich zajęciach w wysokości 10 zl od 1 h .
 7. Za miesiąc uważa się 4 zajęcia  w miesiącu gdyż  zajęcia taneczne są prowadzone  raz w tygodniu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1. Zapisy do poszczególnych grup ( dostępne są na stronie internetowej www.taniec.naklo.pl ) odbywają się osobiście u instruktora,telefonicznie bądź mailowo  : omegadance2012@wp.pl

 

LEKCJE INDYWIDUALNE

1.    Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie  lub osobiście u instruktora.
2.   Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki Uczestnika, jeśli zostanie przyniesiona przez niego na USB.Opłatę za lekcję indywidualną uiszczamy przy rezerwacji terminu.
6.  Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowaną lekcją.   W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet, jeśli Uczestnik nie pojawi się na lekcji, opłata za taką lekcję jest należna, tak, jakby lekcja się odbyła.

7.W przypadku spóźnienia się Uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończą się zgodnie z planem.

 

ZNIŻKI

2. Zniżka rodzinna jest wtedy ,gdy w zajęciach bierze  udział więcej niż jedna osoba. Jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia i wynosi 10 % od dziecka.

 

OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Uczestnik zajęć  wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Omega Dance w przypadku publikacji zdjęć , filmów ,plakatów itp

2. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora.

POZOSTAŁE

1.Każdy uczestnik musi posiadać obuwie sportowe na zmianę – OBOWIĄZKOWO

2.Każdy uczestnik jest zobowiązany do podania danych osobowych tj. aktualne numery telefonu rodziców(opiekunów) stacjonarny i komórkowe.

3.Kierownik klubu ma prawo wprowadzać (w wyjątkowych wypadkach np. ferie zimowe i letnie) zmiany w programie zajęć tanecznych.

4.Uczestnik zespołu ma obowiązek godnie reprezentować klub m.in. brać udział we wszystkich pokazach, festynach i turniejach tańca.

5.Nieobecność tancerza na zajęciach bez wcześniejszego uprzedzenia trwająca dłużej niż trzy nieobecności z rzędu powoduje skreślenie jego z listy uczestników.Każdy uczestnik zespołu musi systematycznie i sumiennie uczestniczyć na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach tanecznych.

6.Instruktor ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osoby, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć, lub jest w inny sposób niestosowne.Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

7.W przypadku nagłej nieobecności tancerza na ważnym turnieju tańca bez wcześniejszego powiadomienia instruktora, instruktor ma prawo skreślić uczestnika z zajęć tanecznych!(punkt ten będzie surowo przestrzegany w celu osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu z zakresu tańca!).

8.Wyjazdy na turnieje obowiązują wszystkich tancerzy z zespołu.

9.Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać strój i obuwie sportowe na zmianę.

10.  Uczestnicy zajęć mają obowiązek  zakupić dzienniczek tancerza i  wypełnienić  formularz   zgłoszeniowy  dostępny u instruktora.Aktywnie uczestniczące w zajęciach dzieci będą otrzymywać Firmowe NIESPODZIANKI

11.Uczestnicy nieobecni na ostatniej próbie przed występami będą wykluczani z występu jeśli opiekunowie nie potwierdzą obecności na występach.

12. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie Uczestnicy danych zajęć lub ich rodzice . Z uwagi na komfort tancerzy , inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali  tanecznej.

13.Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy studia. Zalecamy indywidualne ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

14.Zabrania się przebywania na Salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.

15.W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących Uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu udział w zajęciach  na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu , w szczególności zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia może być dokonany, ale z uwzględnieniem ilości zajęć do/od dnia mailowego zgłoszenia rezygnacji oraz z uwzględnieniem kosztów, jakie Instruktor poniósł dla zorganizowania danych zajęć. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Instruktorem.

16.Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.